توضیحات آگهی

یک راس سیمینتال نر قرمز صنعتی خریدار تماس بگیرد