توضیحات آگهی

فروش انواع ماهیان زینتی مستقیم از سالن پرورش . زبرا رنگی ۳ت و سبز ۴.۵. کالرویدو درشت ۱۰ . رد ویدو ۱۲۰. گوپی از ۵ ت الی ۸ ت .تترا جواهر ۱۰ . چشم جراغی بالن ۱۰ . نئون مشکی ۱۲. پنگوسی چوبی ۵ .انج یکبند ۵ و دوبند ۸. مولی پاندا ۷ پلاتی در ۴ نژاد دونه ای ۹.سوارتیل فنس ۱۲ .سوارتیل قرمز ۹. سوارتیل مشکی ۱۰. ماکرو ۸. سیچیلاد مالاوی ۱۵. ردلاین ۵۵. بلک گوست ۷۵ الی ۱۸۰. لجنخوار ۶۰ الی ۲۰۰. و ….
غذای ماهی کیلویی ۱۵۰.جهت خرید حضوری تماس بگیرید