توضیحات آگهی

جوجه اردک اسراییلی از یک روز تا یک ماه
مرغ لوهمن و تخم گذار موجود است.