توضیحات آگهی

تمام واکسنها خورده چند کلمه بیشتر بلد نیست

تمام واکسنها زده پدر مادرش مشخصه قیمت شش پانصد