توضیحات آگهی

عروس لوتینو نر
مولد و کارداده
سالم
کارداده دونسته