توضیحات آگهی

روغن‌زردگوسفنددرجه‌یک‌موجودمال‌عشایرهای‌طرف‌شاهجهان‌‌ماست‌خشک‌هم‌هست.