توضیحات آگهی

ماده یکساله فوق‌العاده نگهبان و گوسفندی ودرشت از ۴۵روزه بود خودم بزرگ هنوز جفت‌گیری نکرد سالم مخصوص نسل کشی. موقعیت فیروزکوه