توضیحات آگهی

توضیحات
دروغ گوسفندی (غلیظ)_ماست گوسفندی _ماست چکیده گوسفندی و کره و کشت گوسفندی موجوده

توجه:
قیمت کالا مقطوع است و تخفیف ندارد.