توضیحات آگهی

باسلام خدمت کشاورزان وباغداران گرامی تهیه وتوزیع انواع کودهای حیوانی از قبیل گاو.گوسفندپوسیده ونرم خشک وبه شرط بدون اشغال اضافه خاک وخاک اره .غیره….
پخش باکامیون اتاق بزرگ، خاور ،نیسان …..
پخش درکل نقاط جنوب کرمان بانازلترین قیمت در اسره وقت