توضیحات آگهی

گوشت کاور تمام پروار ترجگ 270
کامل فروش
گوشت شک کبابی به شرط 260
گـوشت بزغاله ترجگ 300
گوشت توشتیر تمام پروار به شرط کباب 250
انتخاب در دامداری توسط مشتری
ادرس جعفراباد میشخاص روبهروی شهرداری کوچه شهید احمدبیگی
قبل از حرکت تماس