توضیحات آگهی

یک راس گوساله جوان ماده ،چهار ماه حامله

یک راس گوساله جوان ماده ،چهار ماه حامله

یک راس گوساله جوان (یک ونیم ساله )،اصیل وهلندی وبرای نگهداری خوب است و به صورت نقدی به فروش می رسد